1. Algemene gegevens:

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.
Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, bij het invullen van het contactformulier en het afsluiten van overeenkomst verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.
SMOKERSHOP - ESQW SRL vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.

a. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier op deze website, het invullen van het deelnemingsformulier en/of alle persoonsgegevens waarvan hij kennis neemt in gevolge het organiseren van gespecialiseerde vakbeurzen.
Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende dit privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

SMOKERSHOP - ESQW SRL
Rue de la Croix Rouge 1
7740 Pecq
KBO:
0827.695.456
TEL : 
+32 69 49 03 63

b. Betrokkene

De betrokkene is een levende natuurlijke persoon die aan de hand van persoonsgegevens op een directe of indirecte manier kan worden geïdentificeerd.
Deze persoonsgegevens dienen heel ruim te worden begrepen en omvatten namen, contactgegevens, persoonlijke kenmerken, … maar ook contracten of andere documenten die toelaten om een natuurlijke persoon te identificeren.

c. Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen SMOKERSHOP - ESQW SRL is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

2. Verzameling van persoonsgegevens:

a. Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

b. Het gebruik van onze website en toepassingen.

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

- De persoonsgegevens die verwerkt worden door het gebruik van onze website (vb. het contactformulier, inschrijven voor de nieuwsbrief, … ).
-
De persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze webshop.
-
Automatische verzameling van persoonsgegevens, louter door bezoek van onze website.

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1. Verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van de website.

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, inschrijven voor de nieuwsbrief, rechtstreeks gebruik van ons email adres, telefonisch contact, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.
Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van gegevens worden gevraagd:

Type persoonsgegevens

Omschrijving persoonsgegeven

Persoonlijke identificatiegegevens :

Naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), é-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.


De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van de webshop.

Bij het gebruik van onze webshop wordt telkens een overeenkomst tussen partijen afgesloten (koopovereenkomst) waarbij verschillende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden, dit betreffen volgende persoonsgegevens

Type persoonsgegevens

Omschrijving persoonsgegeven

Persoonlijke identificatiegegevens :

Naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), é-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.

Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid :

BTW-nummer.


Persoonlijke bijzonderheden :

Leeftijd, geslacht, geboortedatum

Financiële identificatiegegevens :


Identificatie– en bankrekeningnummers, nummers van krediet– of debetkaarten.

Financiële transacties :


Bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald, betalingswijzen, overzicht van de betalingen.

Gewoonten :

Tabaksverbruik, alcoholverbruik.

Sociale contacten :


3. Automatische verzameling van persoonsgegevens.

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons-- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

Type persoonsgegevens

Omschrijving persoonsgegeven

Elektronische identificatiegegevens :

IP-adressen, verbindingsmomenten, …

Elektronische lokalisatiegegevens :

Benadering van locatie, omgeving,…

Surfgedrag :

Welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …

Via welk kanaal wordt onze website bezocht :

Zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht

Welk toestel wordt gebruikt :

Pc, smartphone, tablet, …

Welke systeemsoftware wordt gebruikt :

Windows, Android, Apple, …

Welke browser wordt gebruikt :

IE, Mozilla, Chrome,…)


Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is. Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookies beleid zoals weergegeven op onze website.

c. Klassieke contractuele relatie.

Bij het afsluiten van een overeenkomst tussen partijen kunnen verschillende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden, dit betreffen volgende persoonsgegevens:

Type persoonsgegevens

Omschrijving persoonsgegeven

Persoonlijke identificatiegegevens :

Naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), email, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.

Financiële identificatiegegevens :

Identificatie– en bankrekeningnummers,

Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid :

BTW-nummer


Persoonlijke bijzonderheden :

Leeftijd, geslacht, geboortedatum

Financiële identificatiegegevens :


Identificatie– en bankrekeningnummers, nummers van krediet– of debetkaarten.


Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten van enige overeenkomst, daarom dienen door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

e. Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

3. Doeleinden van verwerking

a. Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

b. Doeleinden bij het gebruik van onze website

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b.1 en 3 van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken onze gerechtvaardigde doeleinden:

Verwerking

Omschrijving

Rechtsgrond

Commerciële opvolging :

Wij kunnen u contacteren om te peilen naar uw tevredenheid, eventuele opmerkingen, delen op Facebook, ….

Gerechtvaardigd belang

Direct Marketing :

Als klant wordt u aan de hand van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze projecten, acties en promoties. U kan zich te allen tijde uitschrijven.

Gerechtvaardigd belang


  • Doeleinden van de verwerking bij een contractuele relatie

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b.2 en II.c van onderhavige policy is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verwerking

Omschrijving

Rechtsgrond


De verwerking van de gegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, deze uitvoering op te volgen, service na verkoop te kunnen aanbieden, schadegevallen mogelijks onder garantie te nemen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd.


Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Leveranciersbeheer :


Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.


Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.


De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b.2 en II.c van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze wettelijke verplichting zoals opgelegd door de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten.

Verwerking

Omschrijving

Rechtsgrond

Klantenbeheer :

Bijhouden van de boekhouding

Wettelijke verplichting

Leveranciersbeheer :

Bijhouden van de boekhouding

Wettelijke verplichting

Leeftijdscontrole :

Verificatie van de leeftijd

Wettelijke verplichting


De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b.2 en II.c van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Deze verwerking stelt ons in staat om nieuwe producten te ontwikkelen, een commerciële opvolging te voorzien als bijkomende service, onze nieuwe projecten u ter kennis te brengen, onze marketingacties te evalueren en zo nodig te innoveren.

Verwerking

Omschrijving

Rechtsgrond

Commerciële opvolging :

Na een aankoop kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw tevredenheid, eventuele opmerkingen, delen op Facebook, ….

Gerechtvaardigd belang

Direct Marketing :

Als klant wordt u aan de hand van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze projecten, acties en promoties. U kan zich te allen tijde uitschrijven.

Gerechtvaardigd belang

Klantenbeheer :

De administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, toekennen van spaarpunten de leveringen. Gepersonaliseerde marketing en reclame.

Gerechtvaardigd belang


e. Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.
Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

4. Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan:

- Gelet op de wettelijke bewaringstermijnen worden de gegevens die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot 10 jaar na beëindiging van voormelde overeenkomst bewaard.
- De persoonsgegevens, die dienstig zijn voor de commerciële opvolging, worden bewaard voor een periode van 10 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens te worden geanonimiseerd, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is.
-
Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

5. Doorgeven van persoonsgegevens

SMOKERSHOP - LAGAZETTE BVBA kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verwerkers en derden (geen verwerkers):

- Doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers.

De doorgave noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze doeleinden zoals de uitvoering van de overeenkomst en de commerciële opvolging (marketing). Hiervoor werken wij samen met derde partijen of onderaannemers zoals IT-dienstverleners, mailingsoftware, externe medewerkers, …

- Doorgave van uw persoonsgegevens aan derden op grond van een wettelijke verplichting.

Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

6. Rechten betrokkene

a. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient SMOKERSHOP - ESQW SRL als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

b. Recht op toegang

U heeft het recht om van, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …
Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal SMOKERSHOP - ESQW SRL hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.
De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.
Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.
De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.
De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d. Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake direct marketing.

- Algemeen recht op verzet

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.
Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn
Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

- Recht op verzet inzake direct marketing

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
De procedure om deze recht van verzet uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

e. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

- De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;

- U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;

- De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

- Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten

Die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn.
De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f. Recht om persoonsgegevens te verkrijgen

U heeft het recht om op aanvraag aan SMOKERSHOP - ESQW SRL / verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens die SMOKERSHOP - ESQW SRL bezit op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.
Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan 
SMOKERSHOP - ESQW SRL.
Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen
De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

g. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:
SMOKERSHOP - ESQW SRL
Rue de la Croix Rouge 1
7740 Pecq
KBO:
0827.695.456
Mail: gebruik ons contactformulier aub

h. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax :+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be