Winkelreview    4,8 / 5

Bekijk alle winkelreviews

Ondernemingsgegevens :

ESQW BV
Rue de la croix rouge 1
7740 Pecq

Fysieke winkel:

SMOKERSHOP
Rue de Courtrai 33
7740 Pecq


Telefoon : +32 69 44 52 10
Email: contacteer ons


BTW: BE0827695456
Ondernemingsnummer : 0827.695.456
BNP Paribas
IBAN : BE66 0017 4845 8443
BIC : GEBABEBB

Artikel 1 : Algemeen

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website en webshop van de BV ESQW met ondernemingsnummer 0827.695.456, met maatschappelijke zetel Rue de la Croix Rouge 1, 7740 PECQ (hierna ‘de verkoper genoemd)

1.2 Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de verkoper en de kopers zijn aan de hiernavolgende verkoop-en leveringsvoorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene inkoopvoorwaarden van de koper worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van de verkoper.

1.3 Het feit dat de koper de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.

1.4 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk”. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst via https://www.smokershop.be

1.5 De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. Bij afhaling van het product wordt dit gecontroleerd aan de hand van een identiteitscontrole. De verkoper houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de verkoper.

Artikel 2 : Bestelling

2.1 Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

2.2 Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

2.3 De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

2.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

2.5 Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

Artikel 3: Prijs
3.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

3.2 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4 : Levering
4.1 Bij bestelling kiest de koper de leveringswijze:

- BPOST: levering aan huis;
-
DPD: levering aan huis;
-
DPD Parcelshop: levering in een afhaalpunt (standaard leveringswijze);
- BPOST BPACK: levering in een postpunt.

Na bestelling en verzending van de goederen wordt een trackingnummer per e-mail naar de koper overgemaakt.

4.2 Bij ophaling van de goederen in een afhaalpunt dient de koper een geldig identiteitsbewijs of een volmacht met kopie van een geldig identiteitsbewijs van de koper voor te leggen. De goederen blijven gedurende een termijn van zeven dagen ter beschikking in het door u of ons gekozen DPD afhaalpunt.

4.3 Bij gebreke van afhaling van de goederen binnen de termijn zoals omschreven in artikel 4.2 worden de goederen ons geretourneerd. De kosten blijven ten laste van de koper.

4.4 Na retour van de goederen, kunnen deze door de koper op de maatschappelijke zetel van ESQW BV worden opgehaald of na voorafbetaling van de verzendkosten opnieuw worden opgestuurd.

(U ontvangt van ons een betaal link om de verzendingskosten te betalen, na betaling wordt uw pakje terug naar u opgestuurd.)

Artikel 5 : Verzakingsrecht

5.1 Overeenkomstig artikelen VI.47 – 52 WER, beschikt de koper, in de hoedanigheid van consument, over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de dag dat de consument de goederen heeft ontvangen.

5.2
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. De goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is, ten einde deze te kunnen beoordelen.

5.3 Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, dienen de goederen met alle geleverde toebehoren onbeschadigd, onvervuild en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ESQW BV
geretourneerd worden, dit conform de door ESQW BV verstrekte instructies.

Het modelformulier voor de herroeping vindt u hier de link.


5.4 De consument is een vergoeding verschuldigd voor een waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van een gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

5.5 Binnen de veertien dagen na de dag van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt de terugbetaling uitgevoerd door hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de consument gebruikt heeft tijdens de oorspronkelijke transactie.

Artikel 6 : Garantie - Klachten

6.1 De wettelijke garantie van 2 jaar geldt. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

6.2 Om een beroep te doen op een garantie, moet de koper het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

6.3 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Artikel 7 : Betaling

7.1 Betaling gebeurt steeds elektronisch via krediet- of debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

7.2 Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder dat er enige ingebrekestelling of aanmaning vereist is, een nalatigheidsinteresten op gelijk aan 10%. Daarenboven zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen ten titel van conventionele schadevergoeding verhoogd worden met 10 % met een minimum van 25 EUR, eveneens zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsinteresten, alle innings-, aanmaning- en vervolgingskosten.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

8.1 De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

8.2 De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

8.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 9 : Bescherming van de privacy

9.1 In het privacy beleid van de verkoper worden de gegevensverzameling, de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerkingen, de technische en organisatorische maatregelen en uw rechten verband houdende met de verwerking vermeld.

9.2
De verwerking van de persoonsgegevens binnen ESQW BV is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

Artikel 10 : Intellectuele eigendom

10.1 Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

11.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

11.2 Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

Artikel 12 : Betwistingen

12.1 Alle geschillen verbonden of ontstaan uit het gebruik van het document, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige verkoopsvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen, afdeling Doornik; de rechtbank van koophandel te Bergen-Charleroi, afdeling Doornik en het vredegerecht van het 2ste kanton te Doornik uitsluitend bevoegd zijn.

Artikel 13 : Leveren van tabak producten naar het buitenland

13.1 Neen...In het geval van een website waar tabaksproducten besteld kunnen worden en ze nadien per post/koerier naar het buitenland worden verzonden, is er een probleem. Doordat het gaat om een verzending per post / koerier én met een commercieel karakter, is het onder andere heel moeilijk om aan te tonen dat het voor persoonlijk gebruik is.
Er is bijgevolg sprake van ontduiking van accijnzen in het land van bestemming. De winkelier loopt dus risico, maar ook de koper loopt het risico op een boete, bijkomende accijnzen en/of inbeslagname.